Privacyvoorwaarden

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Evangelische Gemeente Jonah. Je gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten Evangelische Gemeente Jonah, tenzij de Wetgever anders beslist.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie

In onze ledenadministratie houden we bij wie er deelnemer van Jonah zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief

Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Jonah-account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Jonah account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Evangelische Gemeente Jonah zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Jonah-account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Evangelische Gemeente Jonah.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Evangelische Gemeente Jonah te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Via je Mijn Jonah account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Evangelische Gemeente Jonah of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Evangelische Gemeente Jonah te verkrijgen. Evangelische Gemeente Jonah zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Evangelische Gemeente Jonah daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Evangelische Gemeente Jonah

Een verzoek kan verstuurd worden naar kantoor@egjonah.nl. Evangelische Gemeente Jonah zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Evangelische Gemeente Jonah een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien EG Jonah je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Evangelische Gemeente Jonah, Bettekamp 99, 6712 EJ, Ede.

e-mail: kantoor@egjonah.nl

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de AP

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingsgegevens

Evangelische Gemeente Jonah maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website met een eigen SSL certificaat. Het beheer en de technische ontwikkeling van onze website is in handen van kerkSPOT.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Subverwerkers

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Jonah schakelen wij een aantal subverwerkers in. Wij werken samen met KerkSpot de aanbieder van de software van deze website. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Evangelische Gemeente Jonah. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van Evangelische Gemeente Jonah zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Evangelische Gemeente Jonah is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij verzamelen geen cookies van webbezoekers, behalve die nodig zijn om deze website goed te laten functioneren.

Ede, 11 maart 2023